معکوس کردن یا بازآرایی روش هفتم در ایده یابی Reverse - Rearrangement - The seventh method of ideation

شرح درس معکوس کردن یا بازآرایی روش هفتم در ایده یابی